پروژه های جاری

  • ارائه خدمات تامین و پشتیبانی کامل  پروژه فاز16 توسعه میدان گازی پارس جنوبی- شرکت نفت و گاز پارس
  • ارائه خدمات تامین و پشتیبانی بخشی از پروژه فاز 14 توسعه میدان گازی پارس جنوبی- شرکت نفت و گاز پارس