اخلاقیات

اخلاق به مفاهیم درست و غلط، انجام صحیح تعهدات، وظایف، اصول و ارزشهای اخلاقی هر فرد اشاره دارد. این اصول شامل اصولی است که در اجرای فرایند تامین کالا و شرایط الزامی آن مانند اجرای عدالت، امانت داری و اعمال شفافیت دخیل خواهند بود.

همانطور که  شرکتها عهده دار استفاده از سرمایه ملی می باشند، لذا انجام تمامی فعالیتها مربوطه، لزوماً باید منطبق با بالاترین استانداردهای اخلاقی باشد. تمام واحد ها و نفرات که بعنوان نمایندگان شرکت در این سازمان مشغول می باشند باید مقررات و ضوابط اخلاقی را رعایت نمایند.

تمام کارکنان این شرکت  متعهد به رعایت چهارچوب های اخلاقی مانند امانت داری در تمام ارتباطات تجاری خود در داخل و خارج از سازمان می باشند . اخلاقیات در تمام معاملات  با ذینفعان و شرکای شرکت اعمال می گردد. نفرات ارشد نباید هرگز از حیطه اختیارشان برای اهداف شخصی استفاده و یا سوء استفاده نمایند. هر یک از افراد شاغل در شرکت در صورت تخلف از قوانین و مقررات، در برابر تمام تعهدات و اعمال خود، مسئول می باشد.