انرژی های پاک

با توجه به پیامدهای صنعتی سازی، آلودگی های آب و هوایی و پدیده های گلخانه ای که  تهدیدی جدی برای محیط زیست و کره زمین محسوب می شوند، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، اولویت بخشی ورود به حوزه انرژی های تجدید پذیر و توسعه آن را ضروری می سازد. ظرفیت ویژه برای توسعه اقتصادی، “ارتقا عرضه و امنیت انرژی” ، “حفظ محیط زیست” و “کاهش آلودگی هوا” سه مزیت مهم انرژی های تجدید پذیر هستند؛ ما را برآن می دارد که جهت حفظ محیط زیست و کنترل آلودگی آب و هوا و پدیده های گلخانه ای در صنایع نفت و گاز، درکاهش گازهای فلرکوشا بوده و همچنین برای کمک به این سیاره سبز، در ورود به انرژ یهای سبز، پاک و تجدید پذیر مانند انرژیهای باد، موج، خورشید و تکنولوژیهای Carbon Capturing  و Enhance Oil Recovery پیشقدم باشیم. به امید روزهای سبز…