حفظ سلامت ، ایمنی و محیط زیست

میدانیم که روبرویی با هر گونه حادثه به هر شکلی، به معنی اتلاف زمان و سرمایه، و در شرایط بدتر، از دست دادن عزیزان و آسیب به تاسیسات و محیط زیست خواهد بود. تعهد جدی ما به HSE باعث گردیده که همواره حفظ سلامت کارکنان، کارفرمایان ، مقاطعه کاران و محیط زیست به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد.

رویه های سخت گیرانه Permit to Work در پروژه های قبلی با هدف حفاظت از کارکنان و همینطور تاسیسات اعمال گردیده. هدف گذاری ما برای حفظ اصل “عدم روبرویی با حوادث” هر چند کوچک (Zero Incident) به روش اعمال دقیق روش های مهندسی مبتنی بر بررسی های دقیق قبلی، اعمال ارزیابی ریسک برای فعالیت های حساس و حائز اهمیت، بخصوص زمان انجام فعالیت های حساس موازی در مناطق خطر برای مثال با احتمال نشت هیدروکربن ها تدوین و اعمال گردیده است. مطالعه دقیق همزمانی فعالیت ها SIMOPS برای همین منظور و با اعمال ارزیابی ریسک و تدوین رویه های اجرایی همزمانی نیز تدوین و در پروژه های قبلی بکار گرفته شده اند.

حفاظت از محیط زیست، و آنچه که بایستی برای آیندگان صیانت گردد، وظیفه ی همه ی ماست. این شرکت برنامه هایی مدون و جامع برای بهبود وضعیت کارکنان، طرف های قرارداد و حفظ محیط زیست و ایمنی عمومی را مد نظر قرار داده و خواهد داد.