عضویت و گواهینامه ها

    • عضویت در اتاق بازرگانی ایران
    • عضویت در اتاق ایران اسپانیا
    • دارنده گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه از  TUV Nord
    • دارنده کارت بازرگانی اتاق بندرعباس
    • دارنده رتبه برنزین دو ستاره اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادرات و واردات