فرآیند استخدام

فرآیند استخدام در شرکت تامین و ساخت صنایع گسترش شفق هرمز مهر (GIPC)

 • دریافت و نگهداری رزومه در بانک اطلاعاتی
 • فرمهای استخدامی تکمیل شده در بانک اطلاعاتی بهمراه رزومه ثبت می شوند و در زمان نیاز سازمان مورد بررسی قرار میگیرند.
 • ارزیابی اولیه شرایط احراز
 • در صورت نیاز به نیروهای انسانی رزومه های موجود در بانک اطلاعاتی با شرایط اولیه ( تخصص، دانش و تجربه ) مطابقت داده می شوند. تا در خصوص قابلیتهای  مورد نیاز و توانایی های لازم برای ارزیابی اولیه صورت پذیرد. رزومه های انتخاب شده برای مصاحبه تخصصی به واحد مربوطه ارسال می گردند
 • مصاحبه تخصصی
 • مصاحبه حضوری توسط مدیران متخصص مربوطه صورت می پذیرد  تا توانایی های تخصصی فرد مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تائید صلاحیت متقاضی، مراحل بعدی به بخش منابع انسانی ارجاع می شود.
 • کمیته پذیرش
 • منتخبان به جلسه کمیته ای متشکل از مدیران ارشد و کارکنان با تجربه دعوت می شوند تا با توجه به مدارک و گزارش هایی پیشین و انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی، تصمیم گیری نهایی در خصوص حایز شرایط بودن آنها انجام شود.
 • تائید نهایی
 • مدیریت ارشد شرکت پرونده و نتایج ارزیابی های متقاضی در مراحل قبل را بررسی می کند و با توجه به خط مشی ها و سیاستهای کلی شرکت جذب فرد متقاضی را تائید یا رد می کند.
 • مراحل استخدام
 • مسئول جذب، متقاضی را از نتیجه نهایی فرآیند جذب و شرایط و زمان شروع بکار مطلع می کند.